VISION FÖR LIDINGÖ MED FOKUS PÅ NÄRINGSLIVET

15 minuters staden

15 MINUTERS STADEN – LIDINGÖ

VISION

Lidingö är den mest attraktiva och konkurrenskraftiga delen av Stockholmsregionen, där människor vill såväl bo, som leva och arbeta i vardagen. Lidingö står för den lilla, tryggare och enklare vardagsvärlden som lever i symbios med den globala världen.

Lidingöborna älskar sitt Lidingö och sina företag och åker inte gärna över bron om de inte måste. De har en hög medvetandegrad och kunskapsnivå om hur man skapar och lever i ett hälsosamt och hållbart samhälle och det är självklart att handla alla dagligvaror på ön. Det gäller även sällanköpsvaror i den mån de finns, och att köpa svenskt, närodlat och second hand är helt naturligt. Näthandeln är ett komplement och en självklar ingrediens för att få en enklare vardag.

Näringslivet präglas av entreprenörskap och mångfald vilket det alltid har gjort. Antalet arbetsplatser på ön ökar genom att företagen växer och allt fler nya företag startas eller flyttar hit. Det finns flera tusen stora och små företag inom olika branscher på ön vilket gör att Lidingöbornas vardagsbehov till största delen finns tillgängligt inom 15 minuters avstånd och i allt högre grad självförsörjande.

En effektiv kollektivtrafik, olika branschkluster, mötesanläggningar och levande närcentra gör oss till en attraktiv företagskommun och företagen blomstrar!

En långsiktig hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör på ön. Politiker, näringsliv, organisationer och boende samarbetar tillsammans för att
skapa en långsiktig hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 och klimatavtalet.

15 MINUTERS STADEN – LIDINGÖ

VISION

Lidingö är den mest attraktiva och konkurrenskraftiga delen av Stockholmsregionen, där människor vill såväl bo, som leva och arbeta i vardagen. Lidingö står för den lilla, tryggare och enklare vardagsvärlden som lever i symbios med den globala världen.

Lidingöborna älskar sitt Lidingö och sina företag och åker inte gärna över bron om de inte måste. De har en hög medvetandegrad och kunskapsnivå om hur man skapar och lever i ett hälsosamt och hållbart samhälle och det är självklart att handla alla dagligvaror på ön. Det gäller även sällanköpsvaror i den mån de finns, och att köpa svenskt, närodlat och second hand är helt naturligt. Näthandeln är ett komplement och en självklar ingrediens för att få en enklare vardag.

Näringslivet präglas av entreprenörskap och mångfald vilket det alltid har gjort. Antalet arbetsplatser på ön ökar genom att företagen växer och allt fler nya företag startas eller flyttar hit. Det finns flera tusen stora och små företag inom olika branscher på ön vilket gör att Lidingöbornas vardagsbehov till största delen finns tillgängligt inom 15 minuters avstånd och i allt högre grad självförsörjande.

En effektiv kollektivtrafik, olika branschkluster, mötesanläggningar och levande närcentra gör oss till en attraktiv företagskommun och företagen blomstrar!

15 MINUTERS STADEN – LIDINGÖ

VISION

Lidingö är den mest attraktiva och konkurrenskraftiga delen av Stockholmsregionen, där människor vill såväl bo, som leva och arbeta i vardagen. Lidingö står för den lilla, tryggare och enklare vardagsvärlden som lever i symbios med den globala världen.

Lidingöborna älskar sitt Lidingö och sina företag och åker inte gärna över bron om de inte måste. De har en hög medvetandegrad och kunskapsnivå om hur man skapar och lever i ett hälsosamt och hållbart samhälle och det är självklart att handla alla dagligvaror på ön. Det gäller även sällanköpsvaror i den mån de finns, och att köpa svenskt, närodlat och second hand är helt naturligt. Näthandeln är ett komplement och en självklar ingrediens för att få en enklare vardag.

Näringslivet präglas av entreprenörskap och mångfald vilket det alltid har gjort. Antalet arbetsplatser på ön ökar genom att företagen växer och allt fler nya företag startas eller flyttar hit. Det finns flera tusen stora och små företag inom olika branscher på ön vilket gör att Lidingöbornas vardagsbehov till största delen finns tillgängligt inom 15 minuters avstånd och i allt högre grad självförsörjande.

En effektiv kollektivtrafik, olika branschkluster, mötesanläggningar och levande närcentra gör oss till en attraktiv företagskommun och företagen blomstrar!

BAKGRUND

Konceptet 15-minuters staden är franskt och myntades av innovations- och entreprenörskapsprofessorn Carlos Monreno vid Sorbonne i Paris. Han förespråkar en omorganisation av den franska huvudstadens arrondissemang i ett nätverk av självförsörjande stadsdelar med möjlighet till allt som behövs i det dagliga livet såsom; arbete, hem, butiker, service, restauranger, underhållning, idrott, utbildning, och hälso- och sjukvård. Allt detta ska finnas inom 15 minuters gång eller cykelavstånd.
Där ingår självförsörjande stadsdelar eller s.k. kompletta stadsdelar som har access till allt utan att behöva sätta sig i bil. Till detta kommer det cirkulära och hållbara samhället, med visionen om en netto-noll klimatstad.
Coronapandemin har medfört att människor i större utsträckning rör sig i sitt närområde och har lärt sig att uppskatta det.
Konceptet utvecklas bland annat i delar av Göteborg, Ottowa, Milano, Paris, Rotterdam, London och flera städer i USA.
Mycket liknar det den klassiska svenska ABC-staden (Arbete, Bostad, Centrum) men utvecklat med ett hållbart samhälle, miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

OM VI SKULLE OMSÄTTA 15 MINUTERS STADEN PÅ LIDINGÖ skulle det kunna se ut så här i framtiden. Här tar vi också hänsyn till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och klimatavtalet som Sverige har förbundit sig att uppfylla till år 2030. Dokumentet är under utveckling och vissa delar finns redan infört på Lidingö, andra är på gång och en del är en vision. Vi vill också göra er uppmärksamma på detta dokument har stort fokus på näringslivets framtid. Kom gärna med input till katarina@lidingonaringsliv.se.

FRAMTIDSBESKRIVNING AV OLIKA OMRÅDEN

1. Goda kommunikationer är en förutsättning för en ö som Lidingö

I grundkonceptet till 15-minutersstaden ingår inte bilar – men för Lidingös del är detta ett av många kommunikationsmedel, då vi har långa avstånd och vill omfatta hela ön i 15 Minutersstaden. Bilarna går på el eller nya fossilfira bränslen och det finns laddstolpar överallt, för såväl privat- som företagsbilar.

Elbilspooler används alltmer frekvent och minskar trängseln i trafiken.

Företagsleveranser sker oftast med el-lastbilar på de två stora trafiklederna Norra & Södra Kungsvägen som har bullerdämpande åtgärder utmed vägen där det finns bostäder.

Parkeringsplatser finns förutom i anslutning till hemmet, mestadels i våra olika handels- och närcentra under jord i ljusa, trygga garage. All kollektiv trafik är eldriven eller på annat sätt klimatvänlig.

Nu finns också en bussringlinje med självkörande minibussar och som gör att man lätt kan ta sig mellan norra och södra ön och ansluter till Lidingöbanan för byten. Lidingöbanan går via centrum och är hopkopplad med Spårväg City.

Självkörande bussar går numera både till Stockby och Ekholmsnäs golf i Lidingö- och skidanläggningen vid vissa tider.

Sjötrafiken och sjötaxi som nu går med el-båtar har utvecklats med turer till Stockholm, Nacka, Vaxholm och Ropsten från olika bryggor runt om hela Lidingö.

Lidingö är en ö och många har egna el-båtar som de tar till jobbet, då det finns bryggplatser som fungerar som parkeringsplatser för bil.

Pendling in till och ut från Stockholm har minskat, då vi har fler arbetsplatser på ön, men behöver man ta sig till Stockholm så finns förutom Spårväg City, el-båtar till olika platser i Stockholm samt stombussar direkt in till city.

Trängselavgiften för hämtning och lämning vid Ropsten är borttagen.

Vi har fina gång- och cykelbanor över hela ön och många företag sponsrar anställda med cykel och cykelverkstad och det finns möjlighet att hyra el-cykel.

2. Branscher lämpade för Lidingö

De allra flesta Lidingöbor vill både bo och arbeta på ön och succesivt har antalet som jobbar på ön ökat. De som jobbar i stan distansarbetar gärna några dagar i veckan hemifrån, när det är möjligt.

Med utgångspunkt i sammansättningen av öns företag, Lidingöbornas kompetens, och vad som saknas för att vi ska kunna bli så självförsörjande som möjligt, är det några branscher som har vuxit fram som lämpliga för Lidingö, och nu matchas kompetens med möjliga arbeten. Branscherna som är tongivande på ön, som vi är kända för, och som har starka branschnätverk är:
Handel & hushållsnära tjänster, bygg- och fastighetsservice, hantverk & småindustri, lagerhotell, båt- & varvsindustri, hotell & konferens & restauranger, vård & omsorg & apotekservice, rekreation & hälsa, kultur & nöje, fritid & idrott, musik & film & spel, skolor & utbildningsinstitut.

De flesta företag är dock mångfasetterade småföretag inom informationsteknik, programmering, hållbarhetsutveckling, livsmedelsproduktion och odling, ekonomi, teknik, juridik, utbildning, information & kommunikation, E-handel, samt olika typer av service typ frisörer, hudvård, etc..

Kommunen, är fortfarande är den största arbetsgivaren, som tillsammans med näringslivet arbetar tillsammans för att minska arbetslöshet och hållbar upphandling.

3. Företagen präglas av tillväxt och entreprenörskap

Företagen präglas av entreprenörskap, mångfald och tillväxt.

Hållbart företagande är framtiden och genomsyrar alla branscher och alla verksamheter och en förutsättning för konkurrenskraftiga och lönsamma företag.

Det finns många tusen företag på denna kreativa företagarö och den övervägande delen är små företag med en eller två anställda som arbetar hemifrån eller på kreativa coworkingplatser som finns i många kontorshus runtom ön.

Möjligheten som den politiska majoriteten har öppnat upp om att få bygga på hårdgjord mark samt förtäta för att skapa en trevligare miljö har gjort att det blivit mer plats för nya butiker och service som saknats på ön. Allt fler Lidingöbor startar och driver och utvecklar nya mindre butiker, service och tjänster på ön. Ett mönster vi kan se är även att Lidingöföretag gärna köper produkter och tjänster av varandra.

Ökad självförsörjning av livsmedel med lokala ekoprofilerade matproducenter med försäljning direkt till livsmedelsaffärer, konferensanläggningar, restauranger och privatpersoner, växer stadigt.

De medelstora- och stora företagen på ön finns främst inom lättare hantverksindustri, mötesverksamhet, logistik och vård/ omsorg/skola, livsmedel, och levererar service till Lidingöborna och är samtidigt viktiga arbetsplatser för de Lidingöbor.

Det är inte alltid så lätt att skapa fler jobb i Lidingö då vi inte har mycket mark som är klassad som byggbar. Detta har medfört att nya stora och framför allt tillverkande elintensiva industriföretag har svårt att etablera sin verksamhet på Lidingö. De företag som dock startat sin företagsresa här och behöver växa gör vi allt för att få behålla på ön – de är viktiga och behövs för att skapa arbetstillfällen och en levande ö. Det är viktigt att vi har såväl stora som minde företag för att skapa ett dynamiskt och levande näringsliv.

Kluster och entreprenörskvarter ökar kreativitet, attraktionsgrad, spetskompetens och försäljning till både kund och varandra, och de kluster som finns idag är hantverkskluster i Stockby och Tryffelslingan, båtkluster i Gåshaga, Bosön; Lidingövarvet och Kyrkviken, Designkluster i Larsberg & Dalénum, Konferenskluster på Elfvik och Film & filmproduktionskluster i Stockby, Närodlat/matproduktionskluster i Elfvik och Hustegaholm. Lidingö är kända för sina kluster och många kunder kommer från Norra Djurgårdsstaden.

Vårt största hantverkskluster ligger i Stockby som fortsätter att växa eftersom de fått möjlighet att bygga fler hantverksmoduler och har kapacitet över att leverera även till vår närmaste granne, Norra Djurgårdsstaden. Här arbetar idag många Lidingöbor.

Vårt unika kluster med konferensanläggningar, främst på Elfvikslandet, ger många Lidingöbor jobb, och är miljöcertifierade på högsta nivå. Deras unika koncept och service, som såväl närhet till natur och sjönära läge gör dem konkurrenskraftiga – företag från hela regionen och landet kommer till Lidingö för att konferera, utbilda sig, ha bröllop/fester eller för rekreation; och Lidingöborna vallfärdar dit på helger då det finns en flora av evenemang runt hälsa och rekreation för privatpersoner. Möjligheten till reguljär el-båttrafik från Stockholm och Ropsten, men även närliggande kommuner såsom Nacka, Värmdö, Vaxholm och Täby gör det både lättare och trevligare att ta sig dit. Även bussturerna är betydligt tätare och anpassade. Men vill man ta bilen, finns självklart laddstationer för elbilar på alla anläggningar. Promenadstråket längs kusten, Elfviksleden, är väl utvecklad och underhålls året runt!

Förutom kommunen, som fortfarande är den största arbetsgivaren, har det vuxit fram en mångfald av större privata företag och filialer på ön inom, vård, omsorg, skola, som ger Lidingöborna många jobb och som bidrar till en mer hållbar och enklare vardag samt bättre service.

4. Lidingö centrum med omnejd är en knutpunkt och blomstrande mötesplats

Lidingö Centrum är en levande, hållbar och ekonomiskt blomstrande mötes- och handelsplats för boende, besökare och näringsliv. Lidingöbor älskar sitt Centrum, besöker det ofta och åker inte gärna över bron för att handla.

Lidingö Centrum är öns kärna, utvecklad efter Lidingöbornas behov och önskemål med olika typer av välkomnande mötesplatser, handel, service, mat, restauranger, café, vårdcentraler, gym, kultur, second-hand-butiker, biograf etc.. Nya småskaliga byggnader har utvecklats tillsammans med Lidingö stad för att möta den ökade efterfrågan.

Här finns också bostäder och kontor, återbruk och delningsmöjligheter, vilket ger ett levande och tryggt centrum som ger möjlighet att leva 24/7 och som växlar utbud och aktiviteter efter säsong.

Lidingö Centrum, liksom hela vår ö, är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart på framkant med mycket grönska och små fina mötesplatser och oaser med olika karaktär för att gynna den biologiska mångfalden.

Kollektivtrafik och parkering är väl anpassade och smälter fint in i den gröna miljön. Det är lätt att parkera i det fina garaget och ladda bilen, samtidigt som det finns säkra cykelparkeringar och cykelvägar – med Lidingöbanan genom centrum bildar detta Lidingös största knutpunkt.

Raoul Wallenbergparken är en grön oas och en naturlig och integrerad del av Lidingö Centrum. En trevlig mötesplats för Lidingöbor i alla åldrar, med lekpark för de yngre och rastplatser för de äldre, café på sommaren, uteplats för restaurangerna som ligger runtom och en liten fontän med sittplatser i anslutning till Raoul Wallenberg-statyn. En härlig mötesplats även på vintern, då här finns några vinteraktiviteter.

Stockholmsvägen är numer både en förlängning och en integrerad del av Lidingö Centrum, med en trivsam, och dubbelsidig handels-/gågata med butiker, restauranger, café, frisörer, hotell, vårdcentraler, föreningslokaler, gym, etc.. Här finns även flexibla kontorslokaler och coworkingplatser i anslutning till garage och småskaliga nya och gamla hus samt påbyggnader, ända upp till den avslutande parken vid bron.

Genom att fastighetsägare, staden, boenden, företagen, polis, skola, föreningar med flera har arbetat tillsammans med s.k. ”Kvartersutveckling” har Stockholmsvägen blivit ett en trygg, småskalig, och levande mötesplats där alla tar ansvar.

”Förtätning” och ”livet mellan huset” har varit en grund i utvecklingsarbetet och idag är det fullt av en mångfald av verksamheter i bottenplanet på alla kvarter och bostäder ovanpå, vilket ger en levande och trygg miljö. ”Livet mellan husen” är centralt och här finns nu små kvartersträdgårdar, små uteplatser, cykelverkstad etc. som alla hjälper till att sköta.

Cykelbana, kollektivtrafik och bilar är förflyttade till andra ställen eller gömmer sig bakom en allé av grönskande träd och gröna staket eller på annat sätt. Olika åtgärder med ljudbarriärer har sänkt bullernivån på Stockholmsvägen och är numer en levande och trygg gata där man både vill handla, arbeta och bo.

Torsviksdiket är överbyggt och bullernivån har minskat radikalt och där finns nu ett torg, en park och trevliga mötesplatser. Det känns som en naturlig del av Lidingö Centrum. Biltunnlarna under är målade och uppfräschade, så att infarten till Lidingö känns mer inbjudande.

Torsviks Torg, som började som Lidingös centrum i början på 1900-talet, är nu åter en del av detta. Här finns mathandel, café och andra småbutiker i kombination med många och ändamålsenliga kontorslokaler och boende. Här finns även Torsviks Center där många vårdenheter och ambassader finns samlade, samt ett parkeringsgarage där det är lätt att parkera för besökande.

5. Våra närcentra är levande, gröna mötesplatser

Att Lidingö Centrum har utvecklats har inte skett på bekostnad av våra viktiga närcentra runtom på ön – de kompletterar varandra. Flera av våra 18 stadsdelar har levande närcentra, dvs grönskande torg, där man träffas, går på kafé eller tar en bit mat, handlar mat, och där det finns både apotek, tandläkare, gym, paketutlämning och dagis. Dessa plaster är ovärderliga för närområdet.

Här finns också bostäder, skolor, olika typer av eftergymnasiala specialskolor, högskolefilialer, och mindre kontor vilket ger levande och trygga närcentra som ger möjlighet att knyta sociala kvartersrelationer. Utbud och aktiviteter växlar efter säsong, såsom Bondens marknad, julfirande, blommor, frukt & grönsaker etc..

En kritisk massa av bostäder måste finnas vid varje närcentrum för att det ska blomstra och nya miljövänliga bostäder har byggts i bland annat Larsberg, Dalénum, Rudboda, Torsvik och Högsätra. Man kan kalla våra närcentra för bostadsnära handelsplatser och flera närcentra står nu på tur för att vidareutvecklas, såsom, Baggeby, Brevik, Näset, Käppala, Sticklinge, och Skärsätra.

6. Vi bygger för att skapa levande och säkra platser

På Lidingö finns en mångfald av olika typer av boende, såsom bostadsrätter, hyresrätter, seniorbostäder, ungdomsbostäder, radhus och villor. Genom en uppluckrad byggpolicy har det blivit betydligt enklare att få bygga bostäder på befintlig hårdgjord mark och på platser som behöver bli tryggare, typ Stadshusparkeringen och eller på platser som behöver förskönas, typ Kyrkviken.

Genom nya kreativa idéer moderna, småskaliga och hållbara bostads-och bygglösningar finns idag enklare studentstudios och ungdomsbostäder, naturnära seniorbostäder med differentierade nivåer av service efter behov, som Lidingös äldre står i kö för att flytta till. På detta sätt har vi fått rotation på bostadsmarknaden så att de äldre flyttat från sina stora bostäder till trevligt seniorboende och familjer tar de stora bostäderna samt våra ungdomar kan stanna kvar på ön genom de nya student – och ungdomsbostäderna. Detta är genomfört utan att bygga på grönklassad mark men genom att tänka smart får alla generationers Lidingöbor en plats på ön. Lidingö växer som stad men inte lika snabbt som andra områden inom Stockholmsområdet.

Nya typer av hållbara bostäder planeras vid olika närcentra för att hålla dessa levande och trygga.

Åtgärder för minskad energiförbrukning har ett stort fokus i alla typer av bostäder och för näringslivet, så solceller och bergvärme och andra energibesparande åtgärder är självklara ingredienser, såsom gröna tak, växtlighet som gynnar biologisk mångfald.

7. Flexibla lokaler och byggmöjligheter för företag

Nu är det flexibilitet som gäller då utvecklingen går fort och företagen måste snabbt kunna ställa om. Nya detaljplaner har idag ett bredare perspektiv, så att olika användningsområde kan användas utefter nya behov. Vi har ett samhälle i förändring och då behövs stor flexibilitet. Alla lokaler används, på olika sätt för att stödja ett blomstrade näringsliv.

Det finns många företagshus, entreprenörskvarter och coworkingplatser på Lidingö för de mindre företagen. Det finns inte mycket mark på Lidingö för att bygga nya kommersiella lokaler, men en ny byggpolicy har gjort det enklare att bygga på hårdgjorda tråkiga ytor på marknivå, vilket gjort att fastighetsägarna skapat lokaler för butiker, hantverksmoduler och serviceställen för mindre företag.

Stora och otillgängliga lokaler och svåruthyrda övervåningar i kommersiella företagshus har byggts om till co-working platser för mindre företag eller övernattningslägenheter för dem som kommer och jobbar på ön tidsbegränsat och ibland även till bostäder och ungdomslägenheter.

Lokaler som står outhyrda under en längre period erbjuds alltid av Lidingö stad eller fastighetsägaren att starta en ”pop-up” verksamhet.

Byggnader har också olika funktioner på dagtid och kvällstid som t.ex. skola/föreningar/Idrott, tak blir parker, bilgator blir sommargator, etc.

8. Hälsa & Vård & Omsorg & Apoteksservice

Lidingöbor i alla åldrar har överlag god hälsa då det finns en uppsjö av möjligheter till fritidsaktiviteter, motionsspår, gym, bad och rekreation och vardagsmotion.

En viktig faktor är närvården: vårdcentraler och specialister finns väl representerade på ön och primärvård finns numer på helger, så Lidingöbon kan snabbt få vård om så behövs, utan att åka över bron. Lidingöbor kan välja mellan privat och kommunal vård.

Äldrevården har ett antal olika boende- och vårdformer utefter behov. Många bor kavar hemma med hemtjänst och andra på de olika seniorboendeformerna. Man arbetar mycket förebyggande med fysisk aktivitet social gemenskap och goda matvanor.

9. Kultur & nöje har utvecklats

Kulturen blomstrar och ger sociala kontakter mellan Lidingöbor. Fler musikkonserter, teaterföreställningar och konstutställningar arrangeras och – vi möts på Lidingö. Stadshuset är en samlingsplats, men även Saga-teatern, Millesgården och Musikskolan är kulturella knutpunkter. Många gallerier har växt fram och finns lite varstans på ön.

10. Fritid och Idrott är ett stort satsningsområde på Lidingö

Det finns ett mycket rikt fritids- och idrottsliv på Lidingö för alla åldrar. Staden satsar stort på olika typer och sportanläggningar.

Förutom många aktiva idrottsföreningar finns också många privata företag som driver verksamheter med inriktning på sport, idrott och gymnastik, såsom Ekholmsnäs Golf Lidingö, Lidingöloppet, med flera, som alla bidrar starkt till Lidingöborna hälsa och profilera Lidingö som Hälsans Ö.

11. Skolor & högskolor berikar ön

På Lidingö finns både kommunala och privata skolor, gymnasium med olika inriktningar. Lidingö har dessutom designskolor såsom Beckmans, Carl Malmstensstolan, Nyckelviksskolan med flera och Lidingöborna uppskattar det rika utbudet av utbildningar.

12. Trygghet – en grund för en bra stad

Vår stad är trygg och vi har en egen polisstation och ett nära samtal förs mellan invånare, lokal polis, butiksinnehavare och andra som vekar i området.

Genom ett antal så kallade ”Kvartersutvecklingsprojekt” har vi fått flera otrygga platser, kvarter och torg att bli trygga och levande platser. Exempel på detta är Stockholmsvägen.

13. Miljöarbete och hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör på Lidingö

Staden, näringslivet, organisationer och invånare på Lidingö samarbetar för att säkerställa att vi som lokalsamhälle bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och klimatavtalet som Sverige har förbundit sig att uppfylla 2030.

Lidingö stad har en Miljöpolicy, som har fokus på, klimatpåverkan, växt- och djurliv, vattenmiljöer, skog & mark och parker.

Lidingö stad har fri energi- och klimatrådgivning.

Hållbar utveckling genomsyrar alla affärsverksamhet på Lidingö och företagen har fastställda miljöprogram.

14. Båt, sjöliv och sjötrafik på Lidingö

Lidingö är en skärgårdsö där vi som Lidingöbor har ett intensivt båt-, sjö- och strandliv. Lidingöborna trivs vid vattnet och många Lidingöbor har egna båtar. På höstar och vårar putsas och fejas det på våra båtklubbar och marinor. Restauranger, caféer och badplatser som ligger utefter stränderna är välbesökta och här utövas också olika vattensporter, seglarskolor och mycket annat. Som Lidingöbo får man alltid båtplats i någon av våra hamnar.

På ön finns ett flertal väletablerade kommunala och kommersiella marinor, med både sommarplatser och vinteruppläggning, samt en mängd småföretag som åker runt och servar båtarna på de olika klubbarna. Båtbranschen är en av våra största branscher på ön. Vi har även företag som köper och säljer båtar.

Den kollektiva sjötrafiken är utvecklad och det är enkelt att ta sig med båt från någon av våra bryggor runt om på ön till City och våra grannkommuner.
Båt och sjöliv har en stor påverkan på det rörliga friluftslivet och Lidingöbornas hälsa och välbefinnande.

Båtklubbar & Marinor
Vi har många föreningsdrivna båtklubbar och ett Båtråd som består av politiker, representanter från båtklubbarna och från Lidingö stad som arbetar tillsammans med vidareutveckling, finansiering, bryggor, fler båtplatser, underhåll, etc.

Båtklubbarna har konceptet ”gör det själv” och man rustar själv sin båt och arbetar i olika lag vid sjösättning och upptagning. En mängd små båtserviceföretag är kopplade till de olika klubbarna och utför olika typer av motorservice och andra båtreparationer som gemene man inte klarar av. Numer finns även sk. ”trailermedlemskap” vilket innebär att man har sin båt på trailer och ska man använda den lägger man själv i den på klubbens ramp. Det finns också ramper som är öppna för alla. Detta har markant minskat trycket på kön för båtplatser.

Vi har också ett antal växande kommersiella marinor med ”full service” koncept där man hämtar och lämnar nycklar och båt och får därmed båten servad, tankad/laddad och packad och man har ofta sina egna serviceverkstäder. De större marinorna är så kallade ”båtkluster” med olika kompletterade båttillbehörsaffärer och försäljning av båtar. I dessa kluster finns även caféer och restauranger som alla Lidingöbor kan besöka för att få en bit mat, hamnmiljö och närhet till vatten.

Miljöhamnar och tillgång till båtplatser
Alla våra hamnar är s.k. miljöhamnar med el-laddning, båtbottentvättar, latrintömning, sopsortering etc. I en framtid kan vi se att allt fler båtar blir el-drivna och kanske ett ökat antal segelbåtar, på grund av de höga diesel- och bensinpriserna.

Det är fortfarande brist på båtplatser men som Lidingöbo är det goda chanser att man får båtplats inom 1 år. Genom förtätning och nya typer av sommarplatser och vinterförvaring har antalet båtplatser succesivt utökats.

Båtbranschen
Runt om på ön finns förutom de större ”båtklustren” en mängd små ambulerande företag inom båtbranschen, vilka åker runt till de olika båtklubbarna och marinorna för att serva båtarna. Det är allt från motorservice, segelmakare, navionics, etc. och båtbranschen är numer en av våra största branscher på ön. Vi har också några företag som säljer nya båtar och begagnade båtar och det finns även möjlighet att hyra eller vara delägare av en båt.

Leva nära vattnet
I vissa hamnar finns sjöbodar, restauranger, caféer och kallbadhus, där man gärna sitter för att komma nära vattnet – eller som vi brukar säga ”leva nära vattnet”.

Den nya hamnen vid brofästet har blivit mycket populär bland Lidingöbor och har ett unikt koncept som gör Lidingö attraktivt, det gäller även för marinan i Gåshaga.

Leva på vattnet
Att bada på någon av våra badplatser samt utöva olika vattenbaserade aktiviteter, såsom rodd och kanot, är mycket populära sporter bland öns invånare. Det finns också en uppsjö av kurser i båtvett, förarbevis, segelkunskap etc. – och möjligheten att leva ”på vattnet” gör vår ö unik.

En unik tillgång är även Lidingös egna välbesökta skärgårdsöar, Ekskäret, Björkskär, Nassa och Fjäderholmarna, där mycket ungdomsaktiviteter är förlagda, såsom Jolleseglarna etc.

Förutom saltsjön har vi också den fina Kottlasjön, som ger tillgång till bad och café för Lidingöborna.

Den kollektiva båttrafiken har vidareutvecklats, både med Waxholmsbåtar och pendelbåtar och det finns ett antal bryggor på Lidingö, såsom Gåshaga, Islinge, Aga, Larsberg, Elfvik, Brevik, Storholmen, för att nämna några. Dit kan man komma med, buss, cykel eller bil och med möjligheten att parkera kan man sen med kollektivtrafik ta en el-båt till våra närliggande grannkommuner såsom City, Vaxholm, Ropsten, Täby, Värmdö, Nacka, Danderyd, etc.