LIDINGÖ NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL DIGITALT ÅRSMÖTE DEN 10 MAJ 2022 KLOCKAN 13.00-14.00

 • LIDINGÖ NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL DIGITALT ÅRSMÖTE DEN 10 MAJ 2022 KLOCKAN 13.00-14.00
  • Anmälan att medverka ska ske senast 1 veckan innan dvs. senast den 3 maj 2022 till mail: info@lidingonaringsliv.se – uppge namn, företagsnamn och mailadress
  • Mötet öppnas 15 minuter innan start – ZOOM-länk: länk skickas vid anmälan.
  • Verksamhetsberättelse 2021, Verksamhetsplan 2022, mailas på efterfrågan.
  • Motioner ska vara oss tillhanda senast 3 maj 2022 via mail info@lidingonaringsliv.se
  • Vid frågor kontakta Katarina Palmstierna katarina@lidingonaringsliv.se eller
   mobil: 070-5776512

   

  Dagordning för Årsmöte den 10 maj 2022, kl 13.00-14.00 – Digitalt

  • Årsmötet öppnande
  • Val av mötesordförande och sekreterare
  • Godkännande av röstlängd
  • Val av en person att jämte ordförande justera protokollet
  • Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
  • Godkännande av dagordning
  • Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
  • Presentation av revisorernas berättelse
  • Presentation av Resultat & Balansräkning
  • Beslut om Resultat & Balansräkning och uppkommit resultat
  • Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  • Behandling av och beslut om motioner från medlemmar
  • Behandling och beslut om styrelsens ärenden
  • Presentation av styrelsens verksamhetsplan förkommande år
  • Beslut om nästa årsavgifter för medlemmar
  • Beslut om arvode eller annan ersättning till styrelsen
  • Val av styrelsens ordförande
  • Beslut om antalet styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter och dess mandatperiod.
  • Val av styrelseledamöter och suppleanter.
  • Val av två revisorer för ett år
  • Val av firmatecknare
  • Beslut om antalet ledamöter i valberedningen på ett år.
  • Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
  • Årsmötet avslutas.

   

Dela gärna detta inlägg