TITANIA vann tävlingen om Hälsans hus i Högsätra

Lidingö Näringsliv har ställt några frågor till Mats Janson, som är delägare och partner i fastighetsbolaget Titania.

Det var många som var med och tävlande. Vad tror du vad avgörande för att ni vann gestaltningstävlingen och möjlighet att få bygga ”Hälsans hus”?

– Jag tror att den allra främsta anledningen till att vi vann var att vi, tillsammans med arkitekterna på Brunnberg & Forshed, lyckades förstå kommunens vision och den typ av arkitektur som efterfrågades och – viktigast av allt – att vi lyckades visualisera den i form av tilltalande bilder där byggnadens kvalitéer tydligt framgick. Sedan spelade det såklart in att kommunen såg oss som en seriös aktör med dokumenterad kapacitet att genomföra stora och komplexa projekt. Sedan några år tillbaka ställs det mycket högre krav från kommunernas sida vad gäller genomförandekapacitet, vilket är ett resultat av de problem man upplevt när exploatörer, av olika anledningar, inte kunnat slutföra projekt enligt ursprunglig plan.

Vad tror du kan vara det svåraste med jobbet för att få detaljplanen godkänd?
– Det är en väldigt svår fråga att sia om. Detaljplaneprocesser är till sin natur komplexa och inte sällan ganska oförutsägbara. Det är så många olika saker som kan hända längs vägen att det nog är näst intill omöjligt att på förhand förutse alla olika tänkbara scenarier. Om jag får svara mer generellt skulle jag säga att det som brukar skapa utmaningar är att människor helt enkelt har olika syn på hur saker ska gå till, hur saker ska se ut, hur saker ska fungera osv. vilket kan leda till väldigt utdragna processer med överklaganden etc. Det kan såklart vara frustrerande, men det är samtidigt så det måste vara i ett demokratiskt samhälle, så det får man helt enkelt bara finna sig i. En fördel i det här fallet är att kommunen har en så tydlig bild av vad det är man vill ha och en plan för hur man ska åstadkomma det, det bådar gott tycker jag.

Hur stort kommer huset att bli och hur många företag beräknas sitta där och en ungefärlig hyresnivå?
-Som förslaget ser ut idag är det ca 5400 kvm BTA vårdrelaterad verksamhet och ca 2200 kvm BTA garage, men det är viktigt att påpeka att mycket kan hända på vägen och att inget är hugget i sten i så här tidigt skede. Det enda som är fastlagt i det här läget är att de verksamheter som är hyresgäster i det sk. Högsätrahuset idag ska erbjudas att teckna kontrakt på marknadsmässiga villkor i det nya Hälsans hus. Det är väldigt mycket som behöver bestämmas vad gäller de exakta lokalbehoven, specifika lokalanpassningar och annat innan bilden är helt klar kring hyror och antalet hyresgäster.

Start för bygg är 2022 – när år det planerat att vara inflyttningsklart?
-Detaljplanen förväntas, enligt kommunen, vara antagen 2022 men jag tror det är viktigt att förstå att det endast är en prognos. Som sagt, detaljplaneprocesser är kom-plexa, och har ofta en tendens att ta längre tid än man från början trott. Men om allt går enligt plan och bygget faktiskt kan starta någon gång under 2022 skulle det teo-retiskt kunna vara dags för inflytt någon gång 2024-2025. Men även det bygger på antagandet att saker och ting går ungefär som man tänkt sig, och vad gäller stora och komplicerade projekt är det inte alltid fallet, hur goda intentioner alla inblandade än har.

Hur kommer ni att fylla huset med olika företag inom hälsan. Vet att en del företag från nuvarande sjukhus kommer att flytta dit – men övriga.
-Processen för det är inte helt fastlagd än. Vi kommer behöva hålla en dialog med kommunen vad gäller detta under hela projektets gång. Vissa av de befintliga hyresgästerna är privatägda medan andra faller under lagen om offentlig upphand-ling (LOU) vilket komplicerar det hela något. Vad som generellt blir oerhört viktigt för oss är att förstå hyresgästernas verksamheter och behov redan i den tidiga plane-ringen och att de blir involverade på ett strukturerat sätt under projekteringen. Vad gäller övriga hyresgäster, alltså sådana som inte finns i Högsätrahuset idag, måste planeringen också ske i tidigt skede så att lokalerna blir lämpliga för den verksamhet som är tänkt att bedrivas. Rent generellt handlar projektet om att skapa ett nav för olika typer av vårdrelaterade verksamheter och det innebär ju ett rätt brett spektra av olika typer av aktörer, så jag tror att det är viktigt att visionen för vad Hälsans hus ska kunna erbjuda bör preciseras så tidigt som möjligt. Samtidigt måste det såklart finnas en flexibilitet i byggnaden så att den klarar av att möta förändrade behov i framtiden. Om 20-30 år kommer vården garanterat inte se likadan ut som den gör idag, vilket man måste ta med i planeringen.

Är det något som Lidingö Näringsliv kan hjälpa till med eller hur arbetar ni?
Det tror jag absolut. Vi vill gärna ha en dialog med lokala aktörer för att höra vad de kan erbjuda och för att få en full förståelse för platsen och de behov och önskningar som finns.

Hur ser din vision ut för Hälsans hus.
Min vision för Hälsans hus är att det blir en plats där människor vill arbeta, där det blir attraktivt för olika aktörer att driva sin verksamhet, en plats där man vill stanna en stund för en fika. Jag tror att det finns alla förutsättningar för att lyckas med det

Intervjun gjord av Lidingö Näringslivs Mikael Gustafson och Katarina Palmstierna

2021-02-23

 

 

Dela gärna detta inlägg