”15-minutersstaden” – Lidingö hakar på trenden

I sista numret av Lidingö Magasinet, nr 74, är det en intervju med Katarina Palmstierna, ordförande i Lidingö Näringsliv som berättar om näringslivets vision för Lidingö  som en 15- minuters stad. Läsa hela artikeln här: 

Paris, Barcelona, London, Rotterdam och storstäder i USA har redan hakat på den stekheta trenden. Om Lidingö näringsliv får som de vill är det snart också Lidingös tur att anamma visionen om ”15-minutersstaden”.

REDAN INNAN CORONA-pandemin var konceptet ”15-minutersstaden” på stark frammarsch i flera av världens storstäder. Nu har den hunnit etablera sig ordentligt och ses på fler håll som ett sätt att hitta lösningar på städernas trafikproblem, minska miljöbelastningen, spara tid, gynna det lokala näringslivet och helt enkelt ge invånarna en högre livskvalitet. Lidingö Näringsliv har drivit frågan om att låta Lidingö bli en ”15-minuters- stad” sedan 2021 och ser en rad positiva möjligheter för öns invånare om visionen skulle genomföras.

– Coronapandemin har lett till att även Lidingöbor i större utsträckning rör sig i sitt närområde och har lärt sig att uppskatta sin ö ännu mer. Lidingöborna älskar sina företag och åker inte över bron om de inte måste. Vi inom Lidingö Näringsliv har nu börjat beskriva staden utifrån det perspektivet, men med ett extra fokus på näringslivet, säger Kata- rina Palmstierna, ordförande i Lidingö Näringsliv.

FRANSKT KONCEPT. Konceptet är franskt och myntades av innovations- och entre- prenörskapsprofessorn Carlos Monreno, vid Sorbonne universitetet i Paris. Han förespråkar en omorganisation av den franska huvudstadens arrondissement i ett nätverk av självförsörjande stadsdelar. Här ska allt som behövs i det dagliga livet kunna nås inom 15 minuters gång- eller

cykelavstånd. (På Lidingö gäller även bil med nollutsläpp.) Det gäller bland annat arbete, hem, butiker, service, underhåll- ning, idrott, restauranger, hälso- och sjukvård, samt utbildning. Här ingår självförsörjande stadsdelar eller ”komplet- ta stadsdelar”, där invånarna har access till allt inom 15-minuter. Till detta kom- mer stävan mot ett cirkulärt och hållbart samhälle, med visionen om en netto- noll klimatstad. Konceptet utvecklas bland annat i delar av Göteborg, Ottowa, Milano, Paris, Rotterdam, London, Kina

och flera städer i USA. Det finns stora likheter med den klassiska svenska ABC- staden (Arbete, Bostad, Centrum), men kon-ceptet är utvecklat med ett hållbart samhälle, miljömässigt, socialt och eko- nomiskt i fokus.

– Det här är så klart en process som
får ta tid. Alla föreningar, nätverk, före- tag och Lidingöbor är välkomna att delta i diskussionerna runt ”Lidingö 15-min- utersstaden”. Alla får delta i processen.

– Vi har också dialog med de politiska partierna i staden, eftersom det är vår vision för framtiden. Alla tycker att det låter jättebra och att det höjer ribban för hur Lidingö kan utvecklas. Efter dialog med den politiska majoriteten har vi kommit överens med dem om att ”Lidingö-15-minutersstaden” ska ligga som en input till den kommande nya översiktsplanen för Lidingö, vars arbete och process just startats hos kommunen, berättar Katarina och fortsätter:

– Vi kommer att ha en ständig dialog under det närmaste året för att fördjupa olika delar som vi har gjort med Rud- boda. Framtidens Rudboda är ett exem- pel på hur vi vill att Lidingös närcentrum ska vara i framtiden – med levande, gröna mötesplatser. Nästa steg blir att beskriva Lidingö Centrum och Stockholmsvägen och därefter hur kommunikationerna på ön ska fungera i framtiden, samt hur vi får fler arbetsplatser till ön.

ÄLSKAD Ö. Enligt det PM som Lidingö Näringsliv har sammanställt är Lidingö den mest attraktiva och konkurrenskraf- tiga delen av Stockholmsregionen, där människor vill såväl bo som leva och arbeta. Lidingö beskrivs stå för den lilla, tryggare och enklare vardagsvärlden som lever i symbios med den globala världen.

– Lidingöborna har en hög medvetande- grad och kunskapsnivå om hur man skapar och lever i ett hållbart samhälle och för många är det självklart att handla alla dagligvaror här på ön. Det gäller även sällanköpsvaror i den mån de finns, och att köpa svenskt, närodlat ekologiskt och KRAV-märkt, men även second hand, säger Katarina och fortsätter:

– Det kryllar av entreprenörskap och mångfald på Lidingö, precis som det alltid har gjort. Vi ser redan att företag som startas nu har mycket med hållbarhet ur alla perspektiv att göra, andra bran- scher som växer, och som lämpar sig för Lidingö, är bland annat design, media, film, och olika typer av hantverksservice.

I Lidingö Näringslivs dokument om ”Lidingö 15-minutersstaden” har man också tagit hänsyn till hållbarhetsmålen
i Agenda 2030 och klimatavtalet som Sverige har förbundit sig att uppfylla till år 2030. Dokumentet är under utveck- ling och vissa delar finns redan, andra
är på gång och en del är visioner. Input och synpunkter önskas från alla som läser dokument. ✤

Du kan läsa mer om Lidingö Näringslivs vision om ”Lidingö 15-minutersstaden” här: https://www.lidingonaringsliv.se/fokusomraden/

FAKTA
15-MINUTERSSTADEN I KORTHET
Konceptet 15-minutersstaden är franskt och myntades i Paris som går ut på självförsörjande stadsdelar. Det ska vara möjligt att nå allt som behövs i det dagliga livet inom 15 minuters avstånd, till exempel skolan, gymmet, köpcentret, eller läkaren.

Till detta kommer det cirkulära och hållbara samhället, med visionen om en netto-noll klimat- stad. Konceptet har redan spridit sig till flera av världens städer. Några exempel är Paris, som under ledning av borgmästaren Anne Hidalgo, satsar på att bli en 15-minutersstad med närhet och låg klimatpåverkan som ledord. Just nu byggs en 15-minutersstad i Kina, som ska vara motståndskraftig mot kriser, likt covid-19.

Dela gärna detta inlägg