Ett centrum som växer steg för steg

Lidingö Näringslivs arbete med att skapa ”visioner” för framtiden för de olika områdena på Lidingö, enligt konceptet ”15-minutersstaden” börjar nu ta form vad gäller Lidingö centrum, Torsvik och Stockholmsvägen.

Visionen är under ständig utveckling och vissa delar finns redan infört på Lidingö och bör behållas, andra är på gång och en del är fortfarande en vision. Fokus ligger på näringslivets framtid och framtaget av Lidingö Näringsliv.

Vision Lidingö Centrum: En levande plats för allt och alla

 • LIDINGÖ CENTRUM är en levande och ekonomiskt blomstrande mötes- och handelsplats för boende, besökare och näringsliv. Lidingöbor älskar sitt centrum, besöker det ofta och åker inte gärna över bron för att handla.
 • Lidingö Centrum är öns kärna och utvecklad efter Lidingöbornas behov med olika typer av trivsamma mötesplatser, handel, service, mat, restauranger, café, vårdcentraler, gym, kultur, biograf etc.
 • Nya småskaliga och ”gröna” hus, likt en trädgårdsstad, har utvecklats tillsammans med Lidingö stad för att möta den ökade efterfrågan från Lidingöborna, vad gäller både service och boende som arbetsplatser och mötesplatser.
 • Här erbjuds också bostäder och kontor och möjligheter till såväl återbruk som delningsmöjligheter, vilket ger ett levande och tryggt centrum från tidig morgon till sen kväll och som växlar utbud och aktiviteter efter säsong.
 • Lidingö Centrum är liksom hela vår ö, miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart på framkant, med mycket grönska och små fina mötesplatser och oaser med olika karaktär, för att gynna den biologiska mångfalden.
 • Kollektivtrafik och parkering är väl anpassad och smälter fint in i den gröna miljön. Det är lätt att parkera i de rymliga, ljusa och trygga garagen, där man också kan ladda bilen; på samma sätt finns det säkra cykelparkeringar och cykelvägar. Bussarna, som delvis är självkörande minibussar som går på el och hastigheterna är sänkta. Busstorget med bussar och bilvägar är delvis flyttade eller omdirigerade för att ge möjlighet till säkra, trevliga promenadvägar mellan Lidingö Centrum, Stadshuset och Stockholmsvägen.
 • RAOUL WALLENBERGPARKEN – är en grön oas och en naturlig och integrerad del av Lidingö Centrum. En trevlig mötesplats för Lidingöbor i alla åldrar, med lekmöjligheter för de yngre, rastplatser för de äldre samt uteplatser för caféer och restauranger runtom. I anslutning till Raoul Wallenberg-statyn finns sittplatser och vackra planteringar och välkomnande gångstråk. Kort sagt en härlig mötesplats även på vintern, då här finns några vinteraktiviteter.
 • STADSHUSET är en integrerad, levande och välkomnande del som binder samman Lidingö centrum med Stockholmsvägen och som blivit stadens kulturcentrum med konstutställningar, kulturevenemang, bibliotek och restaurang, – allt detta i kombination med arbetsplatser för staden, vårdmottagningar och mötesplatser för seniorer.
 • STOCKHOLMSVÄGEN är som en förlängning och integrerad del av Lidingö Centrum – en grön allé – med en småskalig, trivsam, bullerdämpad och dubbelsidig handelsgata med butiker, restauranger, café, frisörer, hotell, vårdcentraler, gym, etc. Här finns även flexibla kontorslokaler nära garage, bostäder, gröna områden och en avslutande park vid bron.
 • Cykelbana, kollektivtrafik och bilar är delvis omlagda till andra vägar och den reducerade trafikströmmen, gömmer sig delvis bakom en allé av grönskande träd och ”gröna” bullerdämpande staket. Bussarna, som delvis är självkörande minibussar, går på el och hastigheterna är sänkta till 30 km/tim. Stockholmsvägen är numera inte en genomfartstrafikgata utan en levande trygg gata där man vill både handla, arbeta och bo.
 • STOCKHOLMSVÄGEN, SÖDRA SIDAN. De befintliga bostadshusen har ersatts/kompletterats med nya småskaliga och ”gröna” bullerisolerade byggnader och sträcker sig ända upp till den avslutande parken vid Torsvikstorget, och skapar på så sätt en sammanhållen allé från Lidingö centrum till Torsvik. Detta har gjorts för att möta den bullerstörande miljön på Södra Kungsvägen som på detta sätt fått en ”bullerbarriär”. Södra Kungsvägen har dessutom fått gröna bullerstaket för att ytterligare skärma av mot trafikbuller. Här finns nu liksom tidigare både bostäder och olika butiker och verksamheter i bottenplanen.
 • Genom att staden, fastighetsägare, boende, företagen, polis, skola, föreningar med flera har arbetat tillsammans med i projekt med ”Kvartersutveckling”, har Stockholmsvägen blivit en trygg, småskalig, levande och grön mötesplats där alla tar ansvar. Ett antal kvartersutvecklingsprojekt har genomförts med stor framgång.
 • ”Förtätning” och liv mellan husen har varit en grund i utvecklingsarbetet för att ta bort otrygga, livlösa områden på hårdgjord mark. Här finns idag en mångfald av verksamheter på bottenplanen i alla kvarter, med bostäder ovanpå – detta ger en levande och trygg miljö. Trygghet mellan husen är centralt och här finns nu små kvartersträdgårdar, små uteplatser, cykelverkstäder, etc., där alla har ett gemensamt engagemang. Hållbart, grönt och biologisk mångfald är ledord som genomsyrar allt.
 • STOCKHOLMSVÄGEN, NORRA SIDAN: Bostadsrätts- och hyreshusen som ligger utefter Stockholmsvägens Norra sida har små kvartersbutiker, småföretag, föreningslokaler i bottenplanet och här finns nu en grön, vacker promenadväg skyddat av ”gröna” bullerplank, från Lidingö centrum till Torsviks Torg.
 • Arenahuset har numer bostäder på övervåningen på hotellet samt restauranger i bottenplanet för att bidra till en mer levande och trygg miljö. I andra delen av huset finns en av Lidingös största företagshubbar med moderna företagslokaler för båda stora företag och co-workingplatser för småföretag, som också har tillgång till garage för bilar och cyklar. Lokalerna har bullerdämpande fönster och trevlig utebelysning för att skapa trygghet även på kvällar och helger.
 • TORSVIKSDIKET – är överbyggt och med en park. I samband med att staden skulle byta ut järnbalkar i brokonstruktionerna passade man på att göra denna plats till en park och bullerdämpa mot Södra Kungsvägen. Det är delvis överbyggt, bullernivån har minskat radikalt och där finns numer en park med trevliga gröna mötesplatser där man sitta och titta ut över vattnet. Det känns dessutom som en naturlig länk mellan Stockholmsvägen och Torsvik. Biltunnlarna under är målade och uppfräschade, så att infarten till Lidingö känns mer inbjudande. Detta projekt har utvecklats i god samverkan mellan Lidingö stad och SL.
 • TORSVIKS TORG, som började som Lidingös centrum i början av 1900-talet, är nu åter en del av detta. Här finns mathandel, café, gym, och andra småbutiker jämte många och ändamålsenliga kontorslokaler och boende. Här finns även Torsviks Center där allt fler vårdenheter flyttar in och bildar ett ”Vårdhus” med tillhörande parkeringsgarage där det är lätt att parkera för besökande.

 

Bakgrund: Viljan att utveckla Lidingö Centrum står på många olika aktörers agenda och Lidingö Näringsliv presenterade ett övergripande utvecklingsförslag på kommunalrådsmötet den 18 november 2020. Det beslutades att vi skulle återkomma med mer konkreta förbättringsförslag – gärna steg för steg.

Lidingö Näringsliv samlade berörda fastighetsägare som har tagit fram en vision, och förslag om lång- och kortsiktiga aktiviteter, som presenterades på en” vandring” i Lidingö Centrum med omnejd den 15 september 2021 med politiker stadens tjänstemän, fastighetsägare och Lidingö Näringsliv.

Lidingö centrum med omnejd:  Vi ser på Lidingö Centrum som en viktig del av Lidingös centrumkärna, vilken i sin tur omfattar såväl Grosvenors del som kommersiella fastigheter vid Lejonvägen, Friggavägen, Odenvägen, Kyrvägen/Vasavägen, Stockholmsvägen, Torsviksdiket och Torsviks torg samt stadshuset och Lidingö stads fastigheter i området.

Detta gäller såväl boende som kontor, handel, service och parkering.

Vandringen den 15 september innefattade dock bara Lidingös centrumkärna, Stockholmsvägen, Torsviksdiket och delar av Torsviks torg.

Lidingö centrum i förhållande till våra närcentra

Att Lidingö Centrum växer sker inte på bekostnad av våra viktiga närcentra runtom på ön – de ska leva i symbios med och komplettera varandra. Att det finns levande närcentra med livsmedel, matställen etc. är av största vikt, och det kommer vi att jobba vidare med i ett annat projekt.

 

 

 

 

Dela gärna detta inlägg