Näringslivet är guld för Lidingö jioo

Nu är det valår och det gäller att hålla farten uppe i den positiva utvecklingen av näringslivet även in i den nya kommande mandatperioden. Välkommen till våra partiledardebatter den 23 och 30 augusti kl. 19.00 i Ansgarskyrkan – där får vi svaren!

Företagen på ön är livsviktiga för Lidingös samhällsutveckling. Det såg vi extra tydligt under pandemin, då Lidingöborna valde att inte åka över bron för att handla och restaurangerna levererade ”take away” som aldrig förr. Det var också då, som öns alla företag ställde upp för varandra.  ”Vi-känslan” och ”småstadskänslan” förstärktes markant och nya köp- och levnadsmönster utvecklades, som nu blivit nya rutiner.

Innan förra valet 2018 gjorde Lidingö Näringsliv en gedigen företagsrapport som beskrev näringslivet ur en mängd olika perspektiv. Kort framkom att intresset för näringslivet var svalt och kunskapen om företagen på ön var låg bland företagare, Lidingöbor, politiker och stadens tjänstemän. Under 2018 dök också Svensk Näringslivs ranking ner till plats 66 i förhållande till Sveriges 290 kommuner. Företagarna på ön var inte nöjda med företagsklimatet på ön! Men ett glädjeämne fanns i rapporten: ”Lidingös företagare sjuder av liv och lust att utveckla och är stolta över sina företag och jobbar hårt” – stod det i rapporten.

Om man jämför olika sifferdata från 2018 med data från idag, kan man lätt få uppfattningen att inte mycket förändrats på fyra år men, jämför man arbetssätt, attityder, näringslivets roll, kunskap om samt engagemang för näringslivet, så är det ljusårs skillnad.

Under 2017 arbetade vi i samverkan fram en ny Näringslivspolicy, men arbetet tog inte riktig fart förrän efter förra valet, då Lidingö Näringsliv startade ett intensivt samarbete med den politiska majoriteten och näringslivsenheten på Lidingö stad, med regelbundna möten och aktiviteter och check på att aktiviteterna blev genomförda.

Små förändringar i sifferdata

Trenden är likt 2018 att antalet stora företag minskar och antalet små ökar, 99% av företagen har under 50 anställda, hög andel kvinnor driver och startar företag samt utav de som arbetar har Lidingö fler företagare än genomsnittet i Sverige. Lidingö har alltid haft en stark start-up- och småföretagaranda – den sitter djupt rotad.

Antalet arbetstillfällen har ökat marginellt, men fler Lidingöbor – 75% – säger i en nyligen genomförd undersökning att de gärna skulle arbeta på ön. Företagen på ön är viktiga. Fortfarande kommer 34 % av våra kommunala skatteintäkter, från Lidingöbor som både bor och jobbar i småföretag på ön. Företagen på ön är lönsamma och jobbar ständigt efter ökad tillväxt.

Branscherna är ungefär desamma, med hög grad av konsultverksamhet, handel, vård & omsorg, utbildning, konferens, restaurang och byggverksamhet men det finns några branscher som växer och börjar breda ut sig, vilket är digital media, design, båtrelaterad verksamt samt ökad e-handel.

Stora förändringar i attityder

Om vi jämför utvecklingen av attityder till företagandet på ön så är det radikala förbättringar på fyra år och det kan vi tydligt se genom att Svenskt Näringslivs ranking har gått från 66 till plats 15 på 4 år och där både politikernas och tjänstemännens attityder till

näringslivets har tagit ett rejält skutt! Men tydligast ser vi det i det dagliga arbetet, där politiken och näringslivet inom många områden idag har samma inställning till vad som behövs och vad som ska göras.

Lidingö Näringslivs viktigaste uppgift under den senaste fyraårsperioden har varit att vara ”företagens röst”. Vi har starkt bidragit till att öka kunskapen om företages behov genom att ständigt vara ute hos företagen för att lyssna, diskutera, driva projekt tillsammans och därefter återkoppla till politiken vad som behöver göras samt driva på utvecklingen. Exempel på vad som kommit ut av detta är: Utveckling av Stockby som företagsby, utveckling och anpassning av Lidingö centrum till nya tider med mer handel, restauranger och liv. Vi har också ställt krav på att våra närcentra ska utvecklas till lokala mötesplatser med det vi behöver varje dag, såsom mat och café.

Listan kan göras lång men det mest glädjande är dock att se att Lidingöbornas positiva attityder till företagen på ön ständigt växer och vi får ofta återkoppling att Lidingöborna älskar sina företag och de upplever att våra företag har en serviceanda som är långt utöver det vanliga.

Bra samarbete

Samarbetet med den politiska majoriteten samt många andra partier på ön, samt Lidingö stads medarbetare har under mandatperioden varit mycket bra – alla vill numer oftast åt samma håll och vi hoppas att det håller i sig, oavsett nästa mandatperiods allianspartners, då det efter valet börjar ett stort arbete med den nya översiktsplanen (20-30 år framåt).

Faktaruta:

Lidingö Näringsliv arbetar opolitiskt med sakfrågor och vill veta var alla politiska partier står inom viktiga utvecklingsområden, därför arrangerar vi två Partiledardebatter, där vi kommer att få svaren:

23:e och 30:e augusti kl. 19.00-21.00 i Ansgarskyrkan.

Både som företagare på ön och Lidingöbo är du välkommen och få chansen att ställa dina viktigaste frågor.

Se agendan för varje debatt: https://www.lidingonaringsliv.se/politikerdebatt-23e-augusti-om-lidingos-framtid-kl-19-00-21-00-del-1/

Dela gärna detta inlägg