INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE FÖR MEDLEMMAR

Är du medlem i Lidingö Näringsliv är du inbjuden till årsmöte den 25 april kl 13.00-14.00.

 • Mötet sker digitalt.
 • Anmälan att medverka ska ske senast 1 veckan innan dvs. senast den 18 april 2024 till mail: info@lidingonaringsliv.se – uppge namn, företagsnamn och mailadress
 • Mötet öppnas 15 minuter innan start – länk skickas vid anmälan
 • Verksamhetsberättelse 2023, Verksamhetsplan 2024, mailas på efterfrågan.
 • Motioner ska vara oss tillhanda senast 18 april 2024 via mail info@lidingonaringsliv.se
 • Vid frågor kontakta Katarina Palmstierna katarina@lidingonaringsliv.se eller 
  mobil: 070-5776512

Dagordning för digitalt årsmöte den 25 april 2024, kl 13.00-14.00

 • Årsmötet öppnande 
 • Val av mötesordförande och sekreterare
 • Godkännande av röstlängd
 • Val av en person att jämte ordförande justera protokollet
 • Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 • Godkännande av dagordning
 • Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 • Presentation av revisorernas berättelse
 • Presentation av Resultat & Balansräkning
 • Beslut om Resultat & Balansräkning och uppkommit resultat
 • Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Behandling av och beslut om motioner från medlemmar 
 • Behandling och beslut om styrelsens ärenden
 • Presentation av styrelsens verksamhetsplan förkommande år
 • Beslut om nästa årsavgifter för medlemmar
 • Beslut om arvode eller annan ersättning till styrelsen
 • Val av styrelsens ordförande
 • Beslut om antalet styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter och dess mandatperiod.
 • Val av styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter.
 • Val av två revisorer för ett år
 • Val av firmatecknare
 • Beslut om antalet ledamöter i valberedningen på ett år.
 • Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 • Årsmötet avslutas

PÅ BILD NUVARANDE STYRELSE: Daniel Fornbrandt, Bo Lindholm, Joacim Person, Mikael Gustafson, Gerard Versteegh, Thomas Hedberg, Katarina Palmstierna och Ann Nagel. Ingela Carlsund saknas på bilden.

Dela gärna detta inlägg