VÅRT FOKUS 2023

Under 2023 har vi valt ut vissa områden som vi kommer att arbeta mer fokuserat med, men vi arbetar ständigt mot våra övergripande mål som du kan läsa mer om under Om Oss. Hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör.

LIDINGÖ – 15 MINUTERSSTADEN

Konceptet 15-minuters staden är franskt och myntades i Paris som går ut på självförsörjande stadsdelar med möjlighet till allt som behövs i det dagliga livet inom 15 minuters avstånd. Till detta kommer det cirkulära och hållbara samhället, med visionen om en netto-noll klimatstad.

Coronapandemin har medfört att människor i större utsträckning rör sig i sitt närområde och har lärt sig att uppskatta det, så gäller även på Lidingö. Lidingö Näringsliv har nu börjat beskriva Lidingö utifrån det perspektivet, men med extra fokus på näringslivet.

Läs mer om visionen för Lidingö 15 minuters staden

Ta del av våra artiklar och aktiviteter 

LIDINGÖ CENTRUM

Vi vill att Lidingö centrum ska vara ett levande, unikt småstadscentrum anpassat för modern handel. Med daglig service, olika typer av butiker i kombination med hög personlig service och med fler mötesplatser såsom bio, restauranger och caféer. Alla lidingöbor ska vilja handla och mötas här. Vi kommer att integrera näringslivet på närliggande vägar, såsom Lejonvägen, Stockholmsvägen etc.
.

Ta del av våra inlägg och artiklar. 

NÄRCENTRA PÅ ÖN

Vi vill bidra till utvecklingen av våra Närcentra så att det finns ett lokalt och ökat serviceutbud för de som bor där och ska ses som ett komplement till utbudet i Lidingö Centrum.

Under 2023 kommer vi att skriva om företagen i alla Närcentra och göra en företagskarta.

Ta del av våra inlägg och artiklar.

STOCKBY

2019 genomfördes en behovsanalys för Stockbys utveckling. Under 2020 – 2023 pågår ett antal utvecklingsprojekt i samverkan med Lidingös politiker och Lidingö stad för att förbättra, parkering, skyltning, och en ny detaljplan för området, som kommer att innebära ökad markyta att bygga på, ökad hushöjd, några nya byggnader samt restaurang i området.

Håll dig uppdaterad om projektet genom våra nyhetsbrev och artiklar.

KONTORS OCH VERKSTADSLOKALER

Vi har ett fokusområden som heter Kontors- och Verkstadslokaler som ska se över alla lediga kontors-/industri-och butikslokaler på Lidingö men också identifiera vilka typer av lokaler som saknas, hyresnivåer etc. och diskutera tillsammans med fastighetsägare och politiker hur vi på bästa sätt kan nyttja tomma lokaler och tillfredsställa uppkomna behov för att kunna utveckla företagen på ön.

Ta del av våra inlägg och artiklar. 

KOLLEKTIVTRAFIKEN PÅ LIDINGÖ

Vi har tagit fram ett förslag till en ringlinje som förbinder norra och södra delen av ön och denna kommer vi att driva på under året.
Vi arbetar också på att det ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser för de som vill handla i Lidingö Centrum och fler turer med sjötrafik runt ön samt specifikt till våra olika konferensanläggningar.

Ta del av våra inlägg och artiklar. 

HUR SER FRAMTIDENS BRANSCHER UT PÅ LIDINGÖ

Vilka branscher växer, vilka försvinner, vilka är stora på Lidingö och vilket typ av näringsliv vill vi ha på ön?

Fokus för 2023 är

 • Handel & Service
 • Hantverk
 • Hotell/Konferenser
 • Restauranger
 • Bygg -/fastighetsverksamhet
 • Arbetsmarknad

Ta del av våra inlägg och artiklar. 

DEBATTARTIKLAR

Lidingö Näringsliv har alltid deltagit i den politiska-, finans- och företagsdebatten och vi gör vår röst hörd genom bland annat Lidingö Nyheter, Mitti Lidingö, Facebook, LinkedIn.
Vid arrangerar också föreläsningar och debattillfällen runt aktuella ämnen och vid valtider genomför vi politikerdebatter.

Ta del av våra artiklar här.

FÖRETAGSARTIKLAR

Under flera år har Katarina Palmstierna träffat företagare på ön och gjort reportage om deras verksamheter. Under 2020 då pandemin bröt ut följde hon bolagen dag för dag och publicerade reportage på social media under temat ” Företag i Coronakrisens spår”, “Nystart/Omstart” och Julextra. Under 2021 fortsatte hon under temat ”Företag på Lidingö” och under 2023 besöker hon alla närcentra på ön för skriva om företagen där.

Alla artiklar kan läsas här.

ARBETSMARKNADEN PÅ LIDINGÖ

Vi jobbar tillsammans med Lidingöstad och företagen på ön för att minska arbetslösheten genom olika specifika aktiviteter, beroende av bransch.

Ta del av våra inlägg och artiklar. 

RAPPORTER & MÄTNINGAR

Vi följer årligen olika näringslivsmätningar som t.ex. Svenskt Näringslivs årliga ranking och Småföretagarbarometern för att kunna mäta oss mot andra kommuner i Sverige och hitta förbättringsområden.
Olika typer av branschstatistik, rapporter från Kairos Future, Handelskammaren och andra organisationer kommer löpande som vi också tar del av för att vässa näringslivet på ön och förstå marknaden utveckling och framtid.

Ta del av våra rapporter och mätningar.

TILLBAKABLICK

 • Vi har drivit på framtagningen av en Näringslivpolicy som antogs i kommunfullmäktige den 22: maj 2018 och vi har tillsammans med politiker och stadens tjänstemän arbetat fram aktiviteter med utgångspunkt från Näringslivspolicyn.

 • 2018 var det dessutom valår och vi arrangerade tre politikerdebatter i Ansgarskyrkan och många möten med alla politiska partier för att påverka synen på näringslivets inverkan på Lidingö som samhälle.

 • Vi deltar i Näringslivskommittén och fått igång en bra dialog med politiker och stadens tjänstemän.

 • Vi har engagerat oss i /drivit på Lidingö Centrums utveckling och handels utveckling.

 • Vi har engagerat oss i Lidingöbanan till Centrum och en ringlinje på ön.

 • Vi skriver löpande debattartiklar och varit aktiva i debatten i olika media på Lidingö för att tala om var vi står.

 • Under 2018 besökte vi över 100 företag för intervjuer och företagsartiklar. Vi väckte uppmärksamhet och blev en viktig faktor för företagen på ön. Som grund låg ”Rapporten Nuläges- och Behovsanalys för Lidingö Näringsliv” som Lidingö Näringsliv tagit fram.

 • Mot slutet av året genomfördes också Rapporten ”Sammanställning av intervjuer med fastighetsägare och företagare i Stockby” och nu pågår arbetet med en ny detaljplan.

 • 2019 blev ett genombrotts år, då vi fick den politiska majoriteten med oss och skapade samsyn om vad som behövde göras och träffas numer löpande en gång per månad och diskuterar gemensamma förbättringsaktiviteter.

 • 2019 genomförde vi ett möte med alla fastighetsägare på ön för att förstå behoven.

 • Under 2019 har vi arrangerat olika seminarier och förstärkt vår styrelse.

 • Svenskt Näringslivs ranking ökade med 11 enheter under 2019.

 • Under 2020 har vi haft stort fokus på att stödja företagen under Coronapandemin och vi har besökt över 100 företag och haft en löpande dialog med politiker och stadens tjänstemän för att kunna genomföra ett gemensamt handlingsprogram.