VI TALAR MED EN RÖST!

Lidingö Näringsliv, startades 2018, och är en opolitisk paraplyorganisation både för privata företag och föreningar på ön. Vår uppgift är att utveckla och stödja det privata näringslivet på ön, genom att förstå näringslivets behov, utveckla samarbetet mellan företagen, skapa goda relationer med Lidingös politiker, stadens tjänstemän och andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling.

Vi talar med EN RÖST – och ju fler vi är desto starkare blir vår röst!

VÅR VISION 

Lidingö ska ha ett innovativt företagsklimat och god service som gör det attraktivt att driva, starta och utveckla företag – där vi möts och hälsar på varandra

ÖVERGRIPANDE MÅL

 • Lidingö ska ha en företagsvänlig politisk styrning som stödjer våra fokusområden.

 • Företagen på ön ska tycka att Lidingö Näringsliv gör nytta för deras tillväxt och nya företag som vill etablera sig på ön.

 • Genom företagskluster ska vi hjälpa företagen att få nya kunder, samarbeta och öka sin omsättning.

 • Vi ska tillsammans med staden och företagen på ön genomföra de förbättringsaktiviteter som är kopplade till den nya Näringslivpolicyn.

 • Lidingöbor ska uppskatta företagen på ön och få bättre kunskap om vilka företag som finns, var de finns och gärna handla allt här på ön.

STYRELSEARBETE

Klicka här eller på bilden för att öppna upp verksamhetsplanen för 2023.

Styrelsemöten sker var 6:e vecka eller vid behov!

 Lidingö Näringslivs årsmötet hålls den 25 april 2023,  kl 15.00. Inbjudan skickas per mail ut till medlemmar

Dagordning för Årsmöte 

 • Årsmötet öppnande
 • Val av mötesordförande och sekreterare
 • Godkännande av röstlängd
 • Val av en person att jämte ordförande justera protokollet
 • Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 • Godkännande av dagordning
 • Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 • Presentation av revisorernas berättelse
 • Presentation av Resultat & Balansräkning
 • Beslut om Resultat & Balansräkning och uppkommit resultat
 • Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Behandling av och beslut om motioner från medlemmar
 • Behandling och beslut om styrelsens ärenden
 • Presentation av styrelsens verksamhetsplan förkommande år
 • Beslut om nästa årsavgifter för medlemmar
 • Beslut om arvode eller annan ersättning till styrelsen
 • Val av styrelsens ordförande
 • Beslut om antalet styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter och dess mandatperiod.
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av två revisorer för ett år
 • Val av firmatecknare
 • Beslut om antalet ledamöter i valberedningen på ett år.
 • Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 • Årsmötet avslutas.

STYRELSEN

Medlemmarna i Lidingö Näringslivs styrelse, har både ett långt och stort engagemang samt vilja att utveckla näringslivet på Lidingö. Samtliga styrelsemedlemmar är tillsatta efter den kompetens som behövs för att kunna genomföra Lidingö Näringslivs lång- och kortsiktiga mål och verksamhetsområden. Alla har olika ansvarsområden men vi är också ett team där alla ingår i olika arbetsgrupper. Samtliga styrelsemedlemmar har ett gemensamt ansvar för Lidingö som 15- minutersstad, översiktsplanen, vidareutveckling av Lidingö Näringsliv samt kontakter med politiker.

Katarina Palmstierna

Macro Intelligence AB

katarina@lidingonaringsliv.se
Mobil: 070-5776512

Mikael Gustavsson

Kontorschef Handelsbanken Lidingö

Ann Nagel

Skogshem & Wijk

Joacim Persson

Lidingö Lås & Larm

Bo Lindholm

VD Marginalen Fastigheter AB

Gerard Versteegh

VD Bonver 

Thomas Hedberg

Hjärtstocken AB – Stockby

Daniel Fornbrandt

Affärsutvecklingschef John Mattson Fastighets AB

Christina Pihl, suppl

Pihl & Partner AB

VÅRA SPONSORER

DITT BIDRAG GÖR SKILLNAD

Som sponsor är du viktig för näringslivets utveckling på ön och för att vi ska kunna klara av att driva de projekt som beslutats i enlighet med den årliga verksamhetsplanen för Lidingö Näringsliv.

Sponsring kan ske till föreningen som helhet eller till specifika projekt och summan är valfri.

Vill du också bli sponsor, maila katarina@lidingonaringsliv.se